પોરબંદર જિલ્લાની સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં વિવિધ શૈક્ષણિક પ્રવુત્તિ માટે માર્ગદર્શન કાર્યશાળા