જિલ્લા કક્ષાનું ગણિત, વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન - વિજેતા કૃતિઓ